Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego e-Spera w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania i anulowania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem serwisu jest Spera Jolanta Chartlińska z siedzibą w Łodzi, przy ul. Fabrycznej 25, numer NIP:728-119-14-54,  Regon 365038296 , zwanym dalej „Sprzedającym”.
Spera Jolanta Chartlińska zostało zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 01 sierpnia 2016 roku.

Adres poczty elektronicznej firmy: biuro@wypozyczalniaspera.pl
Numer telefonu firmy:
602 739 750
792 984 338

Niniejszy Regulamin zawiera:

§ 1 Określenie zakresu działalności
§ 2 Warunki zawierania i rozwiązywania; realizacja zamówień
§ 3 Postępowanie reklamacyjne
§ 4 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§ 5 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością z gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową prowadzoną przez Sprzedającego.

 

§ 1 Określenie zakresu działalności

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów 24 godziny na dobę w postaci artykułów pomocniczych do obsługi dnia codziennego (w szczególności przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych). Towary w niniejszym serwisie skierowane są do konsumentów, tj. poza zakresem ich działalności gospodarczej. Zdjęcia produktów umieszczone w serwisie wraz z określeniem ich ceny i specyfikacji stanowią ofertę handlową. Podane ceny są cenami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają 23% podatku VAT lub 8% w przypadku wyrobów medycznych. Zakup jest możliwy poprzez zarejestrowanie się Użytkownika w serwisie lub poprzez tzw.”Szybkie zakupy”  (bez konieczności rejestracji). Koszt wysyłki po wybraniu przez Użytkownika jednej z proponowanych opcji transportu, pojawia się w podsumowaniu zamówienia. Zakup dokonywany jest poprzez kliknięcie „Zamawiam i płacę”.

 

§ 2 Warunki zawierania i rozwiązywania umów; realizacja zamówień

1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka oraz podaje swoje dane adresowe, sposób transportu oraz płatności.

3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci paragonu, faktury elektronicznej, papierowej – w takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres lub użytkownik osobiście odbiera towar w miejscu siedziby Sprzedającego.

7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

9. Odstąpienie od umowy następuje w przypadku podpisania przez konsumenta załączonego do produktu formularza odstąpienia od umowy oraz wysłania go  na wskazany adres Sprzedającego lub wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: biuro@wypozyczalniaspera.pl Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

10. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

15. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

 

§ 3 Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@wypozyczalniaspera.pl  lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Spera Jolanta Chartlińska 90-341 Łódź ul. Fabryczna 25

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

a) imię i nazwisko

b) adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

c) przedmiot reklamacji

d) przyczynę reklamacji

e) podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

 

§ 4 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności.

 

§ 5 Postanowienie Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.

3. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

4. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).