§1 Zasady ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową www.wypozyczalniaspera.pl (zwaną dalej: „Stroną Internetową”).
 2. Korzystanie ze Strony Internetowej nie wymaga podania danych osobowych, chyba, że Użytkownik zamierza dokonać zakupu produktu, wysłać zapytanie ofertowe lub wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze jego dobrowolną decyzją. Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Spera Justyna Chartlińska, z siedzibą w Łodzi, ul. Zagłoby 19/18, 92-430, NIP 7282584397, wpisana do rejestru przedsiębiorców.
 5. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 7. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie Internetowej.

§2 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe, przekazane przez Użytkownika przetwarzane będą:
 2. W przypadku Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą, Użytkownik, poza danymi o których mowa w ust. 2 powyżej wskazuje ponadto następujące dane osobowe:
  • firmę, pod którą funkcjonuje przedsiębiorstwo wraz z oznaczeniem formy prawnej,
  • numer wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • adres siedziby,
  • adres do korespondencji,
  • numer NIP,
 3. Dane osobowe, o których mowa w § 2 ustęp 1, to przede wszystkim:
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej (e-mail).
 4.  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika strony w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na Stronie Internetowej.
  • w zakresie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej oraz  odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym.
  • w celu przekazywania informacji o bieżącej ofercie, promocjach, usługach, a także w celu wysyłki newslettera, o ile Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym informacji handlowych, drogą elektroniczną.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w § 2 ust. 5 należy kierować na adres email biuro@wypozyczalniaspera.pl

 §3 Podstawowe Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez:
 2.  Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego danych z bazy danych Spera Justyna Chartlińska poprzez zwrócenie się z tym żądaniem emailem na adres biuro@wypozyczalniaspera.pl najlepiej z adresu poczty elektronicznej, który został podany w toku rejestracji.
  • wysłanie z adresu poczty elektronicznej podanej w procesie rejestracji, prośby o zaprzestanie wysyłanie newslettera; prośby należy kierować pod adres biuro@wypozyczalniaspera.pl,
  • kliknięcie w link „rezygnacja z newslettera” umieszczany w każdej wiadomości e-mail zawierającej informacje marketingowe do Użytkownika,
  • zmianę ustawień swojego konta w sklepie internetowym, gdzie można anulować przesyłanie informacji marketingowych.
 3. Usunięcie danych Użytkownika skutkuje usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku. Administrator strony www.wypozyczalniaspera.pl zastrzega jednak możliwość zachowania danych Użytkownika oraz odmowy ich usunięcia w takim zakresie i przez taki okres, w jakim jest to prawnie dozwolone, w szczególności w celu uregulowania zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Spera Justyna Chartlińska.

 §4 Podstawowe obowiązki Administratora danych

 1. Spera Justyna Chartlińska zapewnia aby dane osobowe były:
 2. Spera Justyna Chartlińska będąca administratorem danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych, celem zapewnienia ochrony interesów Użytkowników.
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane jedynie dla oznaczonych celów, zgodnych z prawem,
  • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, które byłoby niezgodne z prawem,
  • adekwatne i wystarczające do celów przetwarzania,
  • przechowywane jedynie w niezbędnym okresie tj. do osiągnięcia celu przetwarzania,
  • przechowywane z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,
  • przechowywane w postaci, która umożliwia identyfikację osób, których dotyczą.
 3. Dane osobowe są przechowywane w zbiorze danych, który został zabezpieczony środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zapewniają ochronę przetwarzania danych. Dostęp do zbioru danych osobowych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych osobowych.

 §5 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Spera Justyna Chartlińska wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  • prezentacji na Stronie Internetowej mapy wskazującej lokalizację biura Spera Justyna Chartlińska, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  • popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 4.  Strona Internetowa używa niewielkich plików zwanych cookies ”- tzw. ciasteczka. Zapisywane są one przez Spera Justyna Chartlińska za pośrednictwem Strony Internetowej na komputerze osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Spera Justyna Chartlińska usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji na Stronie Internetowej.
  • cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
  • cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
 5. Spera Justyna Chartlińska wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 6. Wymazywanie historii i plików cookie:
 7. Spera Justyna Chartlińska może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Spera Justyna Chartlińska przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.
 8. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Spera Justyna Chartlińska nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony Internetowej na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§6 Postanowienia końcowe

 1.  Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników na adres e-mail biuro@wypozyczalniaspera.pl
 2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników strony internetowej poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.wypozyczalniaspera.pl